Rijks- en lokaalbeleid TAG

Al sinds 1999 heeft de rijksoverheid beleid om teerhoudend asfalt uit de keten te halen.
Onderstaande 3 overzichtskaarten met gemeenten, provincies en waterschappen geven middels kleurcodes aan of betreffende wegbeheerder standaard voorschrijft teerhoudend asfalt te laten reinigen (groen) of afziet van het standaard voorschrijven teerhoudend asfalt te laten reinigen (rood). Met de kleurcode wit wordt aangegeven dat het onduidelijk is of betreffende wegbeheerder wel of niet reinigen voorschrijft. 
Voor de wegbeheerders gemeenten, provincies en waterschappen is de zogenaamde Code Milieuverantwoord Wegbeheer (Code MVW) ontwikkeld. Door ondertekening van deze Code MVW committeert de wegbeheerder zich aan het rijksbeleid op het gebied van teerhoudend asfalt en geeft daarmee aan dat al het binnen haar verzorgingsgebied vrijkomend teerhoudend asfalt zal laten reinigen.
In  CROW-richtlijn 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt – Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt” staat de procedure hoe om te gaan met aangeboden teerhoudend  of teervrij asfalt.
CROW is de beheerder van de Code MVW.

Achtergrond

Bij het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen kan teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) vrijkomen. Vanwege de milieu hygiënische en Arbo technische risico’s van dit materiaal is het beleid van de rijksoverheid er op gericht om TAG definitief uit de keten te verwijderen.

De Code MVW geeft invulling aan het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). In de code is vastgelegd dat TAG altijd gereinigd wordt.
De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu roept door middel van een brief aan IPO en een brief aan VNG op om bij hun leden (respectievelijk de provincies en gemeenten) aan te dringen op het ondertekenen van de code en om teerhoudend asfaltgranulaat te laten afvoeren naar en verwerken door een verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanvullend op de Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders is in december 2016 een Code specifiek bedoeld voor de aannemerij opgesteld. Aannemers vervullen namelijk een cruciale rol in het proces van opbreken, frezen van TAG en het vervolgens transporteren èn de daadwerkelijke aanlevering bij een verwerker voor thermische reiniging. Aannemers die deze Code hebben ondertekend verklaren opdrachtgevers opmerkzaam te maken op het expliciet in het bestek opnemen van thermisch reinigen van TAG. 

Code Milieuverantwoord Wegbeheer

Onderteken Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor wegbeheerders

Onderteken Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor de aannemerij

 

Wilt u als wegbeherende overheid of aannemer de code ook ondertekenen? Download dan de Code Milieuverantwoord Wegbeheer en stuur twee ondertekende exemplaren naar CROW. CROW stuurt vervolgens één door de directeur van CROW ondertekend exemplaar aan u terug.

CROW
t.a.v. ir. M.J. Eijbersen
Beheerder Code Milieuverantwoord Wegbeheer
Postbus 37
6710 BA Ede

Lijst van aannemers en wegbeheerders die ondertekend hebben

12 aannemers ondertekenden op 13 december 2016, zie persbericht